gi?i thi?u

Công ty c? ph?n s?n xu?t ô c?m tay Tatsu ho?t ??ng sâu v? chuyên s?n xu?t ô dù c?m tay, ô dù che n?ng, ô dù che m?a c?m tay các lo?i, in trên ô dù c?m tay, cung c?p các s?n ph?m ô dù c?m tay s? l??ng l?n theo yêu c?u khách hàng ?? làm quà t?ng, qu?ng cáo th??ng hi?u cho các Công ty, Doanh nghi?p, t? ch?c, c?a hàng, ??i lý, các nhà t? ch?c s? ki?n, h?i ngh?, h?i th?o…Chúng tôi cung c?p các lo?i ô dù c?m tay cho ??a bàn c? n??c và xu?t kh?u ô dù sang n??c ngoài. Khách hàng trong n??c tiêu bi?u lâu n?m ??t các lo?i ô dù c?m tay c?a chúng tôi nh?: các ngân hàng l?n (BIDV, VietcomBank, VietinBank, AgriBank, ?ông Á Bank, LienVietBank,…), các hãng xe ô tô (Honda, Toyota, Mecedes, Hyundai, Tr??ng H?i, Audi, …),…

Là công ty ???c thành l?p t? n?m 2005 v?i ?a d?ng các ngành ngh? kinh doanh. Trong l?nh v?c s?n xu?t ô dù c?m tay, chúng tôi là ??n v? tiên phong trong áp d?ng nh?ng k? thu?t tiên ti?n c?a ngành may và c? khí công nghi?p may m?c. Các m?t hàng chúng tôi ?ã cung c?p ??n khách hàng nh?: Ô cán th?ng lo?i to (ô golf), các lo?i ô g?p 1, ô g?p 2, ô g?p 3,… có ch?t l??ng cao và ???c ?a chu?ng s? d?ng.

Ô Tatsu luôn kh?t khe yêu c?u v? ch?t l??ng

X??ng s?n xu?t ô dù c?m tay c?a chúng tôi có quy mô r?ng l?n. H? th?ng máy móc chuyên d?ng hi?n ??i cùng ??i ng? công nhân nhi?u n?m trong ngành s?n xu?t dù qu?ng cáo nên hoàn toàn ?áp ?ng ???c các yêu c?u kh?t khe nh?t c?a khách hàng ??t ô dù c?m tay làm dù qu?ng cáo.

V? chính sách giá c?a chúng tôi luôn ??m b?o r? t??ng x?ng v?i ch?t l??ng các s?n ph?m ô dù. Chúng tôi là ??n v? s?n xu?t ô dù c?m tay ph?c v? qu?ng cáo lâu n?m, uy tín nên luôn có chính sách giá ?u ?ãi v?i m?i ??i t??ng khách hàng

Nguyên v?t li?u ?? làm nên t?ng chi?c ô ???c nh?p t? Hàn Qu?c, Trung Qu?c và Thái Lan. Công ngh? in ?n, máy móc công nghi?p hi?n ??i v?i các th??ng hi?u máy nh? JUKI, BROTHER,… ??i ng? thi?t k? viên chuyên nghi?p có tay ngh? lâu n?m,… Chúng tôi mong mu?n mang t?i cho khách hàng nh?ng s?n ph?m ??m b?o v? ch?t l??ng, ki?u dáng, m?u mã…,ti?n ?? giao hàng ??m b?o, giá thành h?p lý nh?m ?áp ?ng yêu c?u và nhu c?u khác nhau c?a khách hàng.

?i?m khác bi?t ?? t?o nên th??ng hi?u s?n xu?t c?a chúng tôi ?ó chính là: S? chuyên môn hóa và sáng t?o trên t?ng b? ph?n c?a ô dù, tính trách nhi?m cao cùng v?i s? giám sát k? thu?t c?n th?n, ch?t ch? c?a các qu?n lý nh?m t?o ra nh?ng s?n ph?m hoàn thi?n ??n t?ng chi ti?t nh? nh?t. ??c bi?t: ??i ng? lãnh ??o c?a công ty luôn sát sao và l?ng nghe nh?ng sáng ki?n c?a công nhân ?? hoàn thi?n cho quá trình s?n xu?t nh?m ?em l?i nh?ng s?n ph?m ?ng ý nh?t.

Quý khách hàng có nhu c?u vui lòng liên h?

X??ng s?n xu?t: 

??i 5, Thôn Yên Ki?n, Ng?c H?i, Thanh Trì, Hà N?i

?i?n tho?i: 02437324899 – Fax 02437324898

Email: info@oquangcao.vn

Video

??i tác - khách hàng